(zespół) Ass.Sisymbrietum loeselii Gutte in Rost. et Gutte 1971 em. Eliaš 1979

zespół stulisza Loesela
Sisymbrietum loeselii

04.08.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

Sisymbrietum loeselii

XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sisymbrietum loeselii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sisymbrietum loeselii

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sisymbrietum loeselii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Sisymbrion officinalis (zbiorowiska pierwszego etapu zasiedlania terenów ruderalnych) — ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Sisymbrietalia (zbiorowiska roślin jednorocznych i dwuletnich terenów ruderalnych)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Stellarietea mediae (zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych)