antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Solidago graminifolia (L.) Elliott

nawłoć wąskolistna
Solidago graminifolia (L.) Salisb.
Solidago graminifolia
pokrój; 19.09.2004, okolice Knurowa; copyright © by Antoni Mielnikow
Solidago graminifolia
kwiatostan
Solidago graminifolia
cechy diagnostyczne w kluczu:Solidago (nawłoć)kl 546

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: północ Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1888r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 16pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; szybko zwiększa liczbę stanowisk
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6410 — zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (All.Molinion caeruleae)
· 6510 (szczególnie) — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)