antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Solidago canadensis L.

nawłoć kanadyjska
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
13.08.2011, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Solidago canadensis
pokrój
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
pokrój
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
kwiatostan
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
XL
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
XL

opis

Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
owłosienie środkowej części łodygi
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
górna powierzchnia liścia
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
dolna powierzchnia liścia owłosiona
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
pęd owłosiony
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
koszyczki widok z boku; kwiaty języczkowate tylko nieznacznie dłuższe od rurkowatych 3D||
Bylina z rozłogami. Kłącze zwarte, poziome.

space

Ulistnienie skrętoległe, gęste, dolne liście szybko obumierają. Liście lancetowate, siedzące, wierzchołek długo zaostrzony, 6-17 cm długości i 8-30 mm szerokości, ku górze coraz mniejsze; brzeg odlegle nierówno ząbkowany, z ząbkami skierowanymi ku szczytowi blaszki liściowej; unerwienie z dwóch wyraźnych nerwów biegnących równolegle do nerwu głównego; górna powierzchnia naga, spodem owłosione (gęsto na nerwach) z włoskami do 0.2 mm długości, brzeg krótko szorstko owłosiony.

Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
kwiaty 3D||

Kwiatostan duży (15-30 cm długości, podczas owocowania do 50 cm), w zarysie rozłożysty, szerokopiramidalny; wiecha z długimi ±jednostronnie ustawionymi gałązkami, te łukowato lub prosto odstają od osi kwiatostanu. Koszyczki bardzo liczne, krótkoszypułowe, gęsto ±jednostronnie wzniesione na gałązkach. Liście w obrębie kwiatostanu niemal całobrzegie.
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
koszyczki; kwiaty języczkowate tylko nieznacznie dłuższe od rurkowatych 3D||

Koszyczki ok. 5 mm długości. Listki okrywy 2.1-2.8(3.0) mm długości, w liczbie 15-16, zewnętrzne listki okrywy bez wyraźnego grzbietu, tępe, żółtozielone, zewnętrzne krótsze od wewnętrznych; dno koszyczka bez plewinek, nagie.

space

Niełupki wąsko elipsoidalne, ku podstawie zwężone, 0.8-1.2 mm długości; niewyraźnie żebrowane, jasnobrązowe, krótko przylegająco owłosione. Pappus (1.6)2-2.5 mm długości, jednorzędowy, rozpierzchły, włoski krótko pierzaste.

space

występowanie

Solidago gigantea (nawłoć późna)
łan suchych pędów z niełupkami; pojedyncze pędy nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) wystają ponad łan nawłoci późnej (Solidago gigantea)
wystepowanie
o mapie występowania
Częsta na niżu i na pogórzu, w górach rzadziej. Ekspansywna, inwazyjna roślina pochodząca z Ameryki Północnej, często zadomowiona. Miejsca ruderalne, brzegi rzek, przydroża; uprawiana także jako roślina ozdobna.

space

Ważna roślina pszczelarska, pyłkodajna w jesiennej porze.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1872r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 17pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków
· 6410 (szczególnie) — zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (All.Molinion caeruleae)
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 6510 — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)

zmienność, Solidago altissima

W mateczniku szeroko ujmowanej nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis), tj. w Ameryce Północnej, występuje cały kompleks podobnych, drobnych gatunków.
Europejskie populacje nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) są najpewniej odmianą diploidalnej (2n=18) nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) s.str. Jednak różnią się od niej, między innymi, większą liczbą kwiatów języczkowych (10-16) w miejsce 4-5 jak to jest na terenach źródłowych.

space

Solidago ×niederederi

Solidago canadensis × virgaurea
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
Mieszaniec nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) i nawłoci późnej (Solidago gigantea) o cechach pośrednich między tymi gatunkami.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110813.4.11 - Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska); Wrocław
110813-4
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #17
znalezisko 20080829.1.sm - Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska); Pogórze Orlickie, Lewin Kłodzki
sm.080829-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pogórze Orlickie, Lewin Kłodzki/ #4
znalezisko 20101002.1.jkr - Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska); Niepołomice
jkr.101002-1
leg. Jerzy Kruk
/Niepołomice/ #7
znalezisko 20110813.3b.11 - Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska); Wrocław
110813-3b
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #13
znalezisko 20110813.2.11 - Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska); Wrocław
110813-2
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #7
znalezisko 20111014.1.11 - Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska); Wrocław ul. Onufrego Zagłoby przy ul. Granicznej
111014-1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław ul. Onufrego Zagłoby przy ul. Granicznej/ #14
znalezisko 20120809.5.12 - Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska); Kościerzyna
120809-5
leg. Marek Snowarski
/Kościerzyna/ #3
Uprawiana długowieczna bylina ozdobna. Z czasem tworzy zwartą kępę, ze sztywno wzniesionymi pędami Rośliny do 150 cm wysokości, w mniej sprzyjających warunkach niższe. Kwitnie od lipca do końca sezonu wegetacji.

space

Charakteryzuje się bardzo niskimi wymagania glebowymi; dobrze rośnie na glebach lekkich i ciężkich, suchych i podmokłych. Stanowisko słoneczne lub częściowo ocienione. W pełni mrozoodporna, długowieczna, kępa z czasem rozrasta się na boki, ale stosunkowo powoli (roślina krótkokłączowa).

space

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · wysokość 80-120 cm