antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Solidago gigantea Aiton

nawłoć późna nawłoć olbrzymia
Solidago serotina Aiton
Solidago gigantea (nawłoć późna)
kwitnące pędy; 13.08.2011, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Solidago gigantea (nawłoć późna)
kwitnące rośliny
Solidago gigantea (nawłoć późna)
owocostan
Solidago gigantea (nawłoć późna)
owoce z aparatem lotnym XL 3DRLLR||
Solidago gigantea (nawłoć późna)
XL
Solidago gigantea (nawłoć późna)
XL

opis

Solidago gigantea (nawłoć późna)
górna powierzchnia liścia
Solidago gigantea (nawłoć późna)
dolna powierzchnia liścia naga
Solidago gigantea (nawłoć późna)
owoce || 3D
Solidago gigantea (nawłoć późna)
łodyga naga, owoszczona
Wieloletnia bylina z kłączami. Kłącza 2.5-5 mm grubości, płytko zagłębione, ±proste, silnie rozgałęziające się, z licznymi korzeniami i pąkami.

space

Ulistnienie skrętoległe, gęste. Liście lancetowate, klinowato zwężone u nasady i siedzące, 7-18 cm długości i 1.2-3 cm szerokości, zaostrzone, ±całobrzegie lub częściej w górnej części blaszki odlegle ostro piłkowane; brzeg z wygiętymi ku szczytowi liścia kilkukomórkowymi włoskami; górna powierzchnia naga, ciemnozielona; spód nagi lub co najwyżej z owłosionymi żyłkami, szarozielony, z wyraźną siatką żyłek.

Solidago gigantea (nawłoć późna)
koszyczki widok z boku; kwiaty języczkowate wyraźnie dłuższe od rurkowatych 3D||
Solidago gigantea (nawłoć późna)
koszyczki; kwiaty języczkowate wyraźnie dłuższe od rurkowatych 3D||

Koszyczki liczne zebrane w szczytową ±jednostronną, piramidalną wiechę, w czasie kwitnienia 10-20 cm długą, podczas owocowania do 40 cm długości; gałązki wiechy rzadziej lub gęściej krótko owłosione, łukowato zwieszone, z ±jednostronnie rozmieszczonymi koszyczkami; podsadki podobne do liści łodygowych.

space

Solidago gigantea (nawłoć późna)
kwiaty 3D||

Brzeżnych kwiatów języczkowych (8)12-13(15), żółte, wyraźnie dłuższych od listków okrywy i dłuższych od kwiatów rurkowych, języczek 3.5-4.0 mm długości i 0.5-1 mm szerokości, na szczycie niewyraźnie wycięty; słupek o znamieniu ±tej samej długości co korona. Kwiatów rurkowych 8-9, żółte, korona rurkowata, 3.2-3.5 mm długości, ząbki korony długie; pylniki żółte.

space

Kwitnienie od (lipca)sierpnia do września(października).

zmienność

Europejskie populacje (prawdopodobnie wszystkie) należą do tetraploidalnego (2n=36) podgatunku ssp./var. sertoina [71.7]; starsze źródła najpewniej mylnie podają jako występujący u nas ssp./var. gigantea (diploidalny, 2n=18), który jest gatunkiem nieekspansywnym o niewielkim rodzimym areale występowania w Ameryce Północnej.

występowanie

Solidago gigantea (nawłoć późna)
nieużytek zarośnięty nawłocią późną (Solidago gigantea), z nielicznymi wyższymi kępami nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis)
Solidago gigantea (nawłoć późna)
łan suchych pędów z niełupkami; pojedyncze pędy nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) wystają ponad łan nawłoci późnej (Solidago gigantea)
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolita na terenie całego kraju poza górami. Gatunek inwazyjny pochodzący z USA i Kanady, zadomawiający się w Polsce od XIX w.

space

Uprawiana jako roślina ozdobna kwitnąca jesienią. Pyłkodajna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1853r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 18pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków
· 6410 (szczególnie) — zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (All.Molinion caeruleae)
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 6440 — łąki selernicowe (All.Cnidion dubii)
· 6510 (szczególnie) — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)
· 6520 — górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (All.Polygono-Trisetion)
· 8220 — ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z O.Androsacetalia vandellii
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

Solidago ×niederederi

Solidago canadensis × virgaurea
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
Mieszaniec nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) i nawłoci późnej (Solidago gigantea) o cechach pośrednich między tymi gatunkami.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110813.3.11 - Solidago gigantea (nawłoć późna); Wrocław
110813-3
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #12, 4.3D
znalezisko 20010803.2.bl - Solidago gigantea (nawłoć późna)
010803-2
leg. Barbara Łotocka #8
znalezisko 20101230.1.10 - Solidago gigantea (nawłoć późna); Muchobór Mały, przy rz. Ślęzy
101230-1
leg. Marek Snowarski
/Muchobór Mały, przy rz. Ślęzy/ #8, 3.3D
znalezisko 20101002.2.jkr - Solidago gigantea (nawłoć późna); g. Niepołomice
101002-2
leg. Jerzy Kruk
/g. Niepołomice/ #4
znalezisko 00010000.B124.bl - Solidago gigantea (nawłoć późna)
B124
leg. Barbara Łotocka #2
znalezisko 20111014.2.11 - Solidago gigantea (nawłoć późna); Wrocław ul. Onufrego Zagłoby przy ul. Granicznej
111014-2
leg. Marek Snowarski
/Wrocław ul. Onufrego Zagłoby przy ul. Granicznej/ #9, 2.3D