(zespół) Ass.Caricetum limosae Br.-Bl. 1921

mszar dolinkowy z turzycą bagienną
Caricetum limosae

20.05.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL

Caricetum limosae
Caricetum limosae

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Caricetum limosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Caricetum limosae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Caricetum limosae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Rhynchosporion albae (dystroficzne zbiorowiska mokrych siedlisk w kompleksie torfowisk wysokich)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Scheuchzerietalia palustris (kwaśne niskoturzycowe torfowiska przejściowe dolinek lub fazy „dolinkowej” w kompleksie torfowisk wysokich)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea nigrae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Juncus alpinus (sit alpejski)[var. mucroniflorus]