antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Bromus carinatus Hook. et Arn.

stokłosa spłaszczona stokłosa łódkowata
Ceratochloa haenkeana auct.
Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
wiecha; 09.06.2008, Równina Torzymska, Drzeńsko; copyright © by Michał Smoczyk
Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
grupa roślin na okrajku pola uprawnego
Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
wiecha
Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
kłosek
Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
pochwa liściowa
Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
pochwa liściowa
Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona)
wiecha
cechy diagnostyczne w kluczu:Bromus (stokłosa)kl 6246

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina jednoroczna lub dwuletnia.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1911r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 15pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (brak lub nieznane), społeczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; szybko zwiększa liczbę stanowisk
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6430 (szczególnie) — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 6510 — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080609.3.sm - Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona); Równina Torzymska, Drzeńsko
080609-3
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Drzeńsko/ #6
znalezisko 20090617.5.sm - Bromus carinatus (stokłosa spłaszczona); Równina Torzymska, Rzepin
090617-5
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepin/ #6