atlas-roslin.pl

kwiatostany wierzchotkowe

lat. cyma; ang. cyme; niem. Zyme; cz. vrcholík

rozwój wierzchotki

wierzchotka

main::STDOUT
wierzchotka dwuramienna
rozwój wierzchotki dwuramiennej
W wierzchotce szczyt osi głównej kwiatostanu jest zakończony kwiatem (na nim kończy się wzrost, dalsze części kwiatostanu rozwijają się z osi bocznych (zwanych także ramionami) które wyrastają z kąta liścia przykwiatowego, osie te (jedna lub więcej) także są zakończone kwiatami, takich iteracji może być teoretycznie dowolnie dużo; efektem takiego sposobu wzrostu jest to, że kwiaty najstarsze znajdują się na szczycie osi głównej kwiatostanu (lub w jego centrum), tj. odwrotnie niż w kwiatostanach groniastych. Ten porządek kwitnienia łatwo zaobserwować w wierzchotkach słabo rozgałęzionych. W wieloramiennych i złożonych kwiatostanach wierzchotkowych określona kolejność kwitnienia nie zawsze jest czytelna.

space

lat. dichasium; ang. dichasium; niem. dichasium; cz. vidlan (gdy ramiona naprzeciwległe), vrcholík dwouramenný (ogólnie)

wierzchotka dwuramienna

main::STDOUT
Silene vulgaris
wierzchotka dwuramienna
rozwój wierzchotki dwuramiennej
Wierzchotka dwuramienna to prosty kwiatostan wierzchotkowaty w którym z każdej osi kwiatostanu (zwykle zakończonej kwiatem) odchodzą dwa naprzeciwlegle ustawione odgałęzienia kolejnego rzędu, przewyższające oś pierwotną.

space

Zdjęcie po lewej odpowiada trzeciemu krokowi rozwoju wierzchotki dwuramiennej (na diagramie). Widzimy (w centrum) najstarszy pojedynczy kwiat pierwszego rzędu, jest już przekwitnięty. Dwa kwiaty drugiego rzędu właśnie kwitną. Cztery kwiaty trzeciego rzędu są jeszcze w pąkach. Na osi kwiatu trzeciego rzędu, po lewej stronie, widać młode pąki kolejnego (czwartego) pokolenia.

space

lat. monochasium; ang. monochasium; niem. monochasium; cz. vrcholík jednoramenný

wierzchotka jednoramienna

main::STDOUT
kwiatostan
schemat wierzchotki dwuramiennej w rzucie od góry (pięć poziomów rozgałęzień)
Wierzchotka jednoramienna to rodzaj kwiatostanu wierzchotkowego w którym z każdej osi kwiatostanu (zakończonej kwiatem) odchodzi jedno odgałęzienie, w zależności od ułożenia rozgałęzień bocznych wyróżnia się odmiany wierzchotek jednoramiennych:

space

wachlarzyk (scorpioid cyme, rhipidium) — osie boczne także tworzone są naprzemianlegle, po obu stronach kwiatostanu, ale kwiaty leżą w jednej płaszczyźnie z osią kwiatostanu; tak np. w rodzaju kosaciec (Iris) i u kanny (Canna indica hort.)

space

sierpik — odmiana helicoid cyme w której osie boczne leżą w jednej płaszczyźnie z osią kwiatostanu (i tworzą się z tej samej strony) np. mieczyk (Gladiolus); taki kwiatostan wygląda zupełnie jak grono lub kłos jednostronny.

ang. scorpioid cyme; niem. Wickel; cz. vijan; ros. завитка
niem. Doppelwickel

skrętek

main::STDOUT

dwuskrętek

main::STDOUT
Hyoscyamus niger (lulek czarny)
kwiatostan
Skrętek to odmiana wierzchotki jednoramiennej gdy osie boczne nie znajdują się w jednej płaszczyźnie z osią kwiatostanu i tworzone są naprzemianlegle (po prawej i lewej stronie osi) (w formie pozornego grona), tak że kwiaty znajdują się w dwóch szeregach, zwykle na górnej stronie spiralnie zwijającej się osi kwiatostanu.

space

Podwójny skrętek składa się z dwóch skrętków umieszczonych na wierzchotce dwuramiennej jako jej ramiona; np. facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia), ogórecznikowate (Boraginaceae).

lat. rhipidium; niem. Fächel; cz. vějiřek

wachlarzyk

main::STDOUT

dwurzędka

Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
Wachlarzyk (dwurzędka) to odmiana wierzchotki jednoramiennej w typie skrętka tj. z dwustronnie odchodzącymi osiami bocznymi ale znajdują się one przy czym wszystkie znajdują się w jednej płaszczyźnie. Przypomina on formą dwustronne grono lub kłos.

space

Ten typu kwiatostanu spotyka się np. w rodzaju kosaciec (Iris) i u kanny (Canna indica hort.).

lat. bostryx, cincinnus (zwarty, silnie skręcony); ang. helicoid cyme; niem. Schraubel; cz. šroubel

skrętek

wierzchotka śrubowa

main::STDOUT
Chcąc rozróżnić odmiany helicoid cyme (sierpik w szerokim znaczeniu), tak jak jest to w nowym kluczu do flory Czech [105], wprowadziłem nowy termin "wierzchotka śrubowa" i zawęziłem znaczenie terminu "sierpik" (odmienne niż u Szwejkowskich).
kwiatostan
Wierzchotka śrubowa — osie boczne nie leżą w jednej płaszczyźnie z osią kwiatostanu i tworzą się skrętolegle, w kolejnych węzłach, zawsze w tym samym kierunku (w prawo lub lewo), tak że oś kwiatostanu w schematycznym rzucie z góry przebiega spiralnie.

space

Przeważnie ten układ elementarnej wierzchotki jednoramiennej jest spotykany w złożonych wierzchotkach jako ramiona wierzchotki dwuramiennejpodwójna wierzchotka śrubowa (niem. Doppelschraubel).

lat. drepanium; cz. srpek

sierpik

main::STDOUT
Gladiolus imbricatus
Sierpik to odmiana wierzchotki śrubowej (helicoid cyme) w której osie boczne leżą w jednej płaszczyźnie z osią kwiatostanu i tworzą się z tej samej strony np. mieczyk (Gladiolus).

space

lat. pleiochasium; ang. pleiochasium; niem. pleiochasium; cz. vrcholík mnohoramenný

wierzchotka wieloramienna

main::STDOUT
definicja w [71.1] nie zakłada ustawienia ramion w okółku - w tę kategorię wchodzą wtedy wiechopodobne kwiatostany wierzchotkowe
kwiatostan
wierzchotka wieloramienna
Wierzchotka wieloramienna rodzaj kwiatostanu wierzchotkowego w której z osi kwiatostanu, skrętolegle odchodzą odgałęzienia kolejnego rzędu.

space

Tego typu kwiatostanu ma też np. wilczomlecz (Euphorbia).

lat. verticillastrum; niem. Scheinquirl; cz. lichopřeslen

nibyokółek, okółek pozorny

okółek pozorny

main::STDOUT
Ajuga reptans (dąbrówka rozłogowa)
XL
połowa okółka pozornego — widok z góry
Nibyokółek, inaczej okółek pozorny tworzą kwiaty rozmieszczone wokół pędu na jednym poziomie.

space

Okółki pozorne częste są w rodzinie jasnotowatych (Lamiaceae) i w rodzaju szczaw (Rumex).

niem. Scheindolde; cz. lichookolík

pozorny baldach

baldach pozorny

main::STDOUT
Allium schoenoprasum (czosnek szczypiorek)
Kwiatostan wierzchotkowy którego kwiaty wyrastają (pozornie) z jednego miejsca (jak w baldachu); zamiast pokryw pod kwiatostanem znajdują się jednak zwykle dwa naprzeciwległe, często nieco pochwiaste podsadki. O wierzchotkowatym (a nie groniastym) typie tego kwiatostanu świadczy kolejność rozkwitania — poczynając od centrum "baldacha" (nie zawsze jest to czytelne z uwagi na złożoność budowy wierzchotki i inne czynniki określające kolejność kwitnienia).

space

lat. fasciculus; niem. Büschel; cz. svazeček, svazek

pęczek

main::STDOUT
Kwiatostan typu wierzchotki dwuramiennej o silnie skróconych szypułach wzniesionych kwiatów (przypomina baldach pozorny).

space

lat. glomeratus; ang. glomerule, glomerulus; niem. Knaüel; cz. klubičko, klubko

kłębik

main::STDOUT
Chenopodium hybridum (komosa wielkolistna)
Zwarty kwiatostan wierzchotkowaty, o bardzo skróconych osiach i gęsto umieszczonych krótkoszypułkowych lub prawie siedzących kwiatach. Silnie ścieśnione kwiaty stykają się ze sobą, tworząc jedną zbitą grudę, z poszczególnymi kwiatami skierowanymi w różne strony.

space

Na fotografii u komosy wielkolistnej (Chenopodium hybridum) wiecha z kłębikami — przykład wiechy złożonej z wierzchotek.