atlas-roslin.pl

liść

Liść to najczęściej płaski zielony organ wyrastający z łodygi (także z nasady łodygi lub z przekształconej podziemnej łodygi - kłącza);

space

Ze względu na umieszczenie liści na łodydze mówimy o: liściach odziomkowych, liściach dolnych (często małych, o silnie uproszczonej budowie, czasem łuskowatych), liściach właściwych - w pełni rozwiniętych liściach, liście właściwe niżej położone na łodydze mogą się różnić kształtem od wyżej położonych (zwykle mają bardziej uproszczony kształt) i o liściach przykwiatowych - (związanych z kwiatostanem i kwiatami).

space

Występują też różne modyfikacje liści np. łuski

lat. petiolus; ang. petiole; cz. řapik
lat. petiolulus; cz. řapiček

ogonek liściowy

main::STDOUT

ogoneczek

main::STDOUT
“ogoneczek„ — lat. petiolulus; cz. řapiček
Ogonek liściowy jest to początkowa wydłużona część typowego ogonkowego liścia, łącząca miejse wyrastania liścia z łodygi z blaszką liściową.

space

Odpowiednik ogonka w przypadku listka w liściu złożonym petiolulus to w tłumaczeniu ogoneczek — jednak to określenie w polskich tekstach raczej nie jest używane.
lat. lamina; ang. leaf blade, leaf lamina; niem. Blattspreite; cz. čepel

blaszka liściowa

main::STDOUT
Blaszka liściowa to zasadnicza część liścia, zwykle płaska (ale np. w rodzaju gt Allium> może być okrągła w przekroju).

space

Blaszka liściowa może być niepodzielona (całobrzega lub ze względnie płytkimi wcięciami) lub podzielona tj. z wcięciami przekraczającymi 1/5 jej szerokości.

space

Blaszka liściowa może ulec przekształceniu np. w wąs czepny; czasem jest zredukowana a jej funkcje asymilacyjną przejmuje liściak lub gałęziak.

niem. herablaufend

zbiegający

main::STDOUT
Nasada blaszki liściowej lub listka u mszaków może być daleko lub krótko, szeroko lub wąsko zbiegająca po łodydze/łodyżce.

blaszka

Termin stosowany w odniesieniu do płatków korony oznacza rozszerzona część płatka (zwężona część to paznokieć).

space

lat. folium simplex; ang. simple leaf; cz. jednoduchý list

liść prosty, liść pojedynczy

liść pojedynczy

main::STDOUT
podzielenie blaszki lisciowej
pojedynczy całobrzegi
Liść pojedynczy (liść prosty) ma jedną blaszką liściową; nie ma przy tym znaczenia stopień podzielenia blaszki, która może być nawet -sieczna tj. rozcięta aż do nerwu głównego. Niezależnie od stopnia porozcinania blaszki liściowej odpada od łodygi w całości.

nasada liścia

Nasada liścia to miejsce w którym ogonek liściowy łączy się z łodygą, u liści siedzących (bezogonkowych) jest to podstawa liścia.

space

niem. Blattgrund

podstawa liścia

main::STDOUT
Podstawa liścia to u liści siedzących (bezogonkowych) miejsce przyczepu blaszki liściowej do łodygi.

pochwa liściowa

Pochwa liściowa to silnie rozszerzona i obejmująca łodygę nasada liścia. Występuje np. u selerowate (Apiaceae) i wiechlinowate (Poaceae);

space

lat. axilla; cz. úžlabí listu, paždí listu
lat. gemma axillaris; cz. úžlabí, axilárni pupen

pachwina liścia, kąt liścia, pąk pachwinowy (kątowy)

kąt liścia

pachwina liścia

main::STDOUT

pąk pachwinowy

pąk boczny

main::STDOUT
Pachwina (kąt) liścia to miejsce na łodydze bezpośrednio nad nasadą liścia lub podstawą liścia.

space

liść siedzący

lat. sessilis; niem. sitzend, ungestiels; ang. sessile; cz. přisedlý
O liściu siedzącym mówimy gdy nie posiada ogonka liściowego, jego blaszka liściowa jest połączona z łodygą w miejscu określanym jako podstawa liścia.

space

blizna liściowa

Miejsce na łodydze po odpadnięciu od niego liścia, zasklepione korkiem. U wielu roślin zdrewniałych wyróżniające się na powierzchni gałązki i zachowuje przez dłuższy czas ślady wchodzących do ogonka liściowego wiązek przewodzących. W takim wypadku kształt blizny liściowej i układ śladów wiązek przewodzących jest pomocną cechą przy oznaczaniu drzew i krzewów w stanie bezlistnym.
lat. stipulae; ang. palisty; niem. Nebenblätter, Stipeln; cz. stipule

przylistki

main::STDOUT
Przylistki to drobne błoniaste lub listkowate parzyste twory występujące u części dwuliściennych, wyrastające z nasady liścia (ogonka liściowego lub blaszki liściowej u liści siedzących) np. u wyk (Vicia), fiołków (Viola).

space

Przylistki mogę być wolne lub zrośnięte z ogonkiem liściowym w pochewkę.

space

przylisteczki, stipellae

lat. stipellae; cz. palistky
Łacińskie określenie stipellae odnosi się do tworów podobnych do przylistków w ścisłym ujęciu (lat. stipulae), z tym, że stipellae są to łatki u podstawy listków liści pierzastozłożonych. [71.1s146]

space

lat. lat. ochrea; cz. botka

gatka, tutka

gatka

main::STDOUT

tutka

Heracleum sphondylium ssp. sphondylium
gatka
Gatka (tutka) jest walcowatą obejmującą łodygę pochwą liściową wykształconą najczęściej ze zrośniętych przylistków lub rozszerzonej nasady liścia. Początkowo często osłania ona młody szczyt pędu. Gatka jest szczególnie charakterystyczna dla roślin z rodziny rdestowate (Polygonaceae): rdest (Polygonum), szczaw (Rumex) i innych, występuje również u przedstawicieli np. selerowate (Apiaceae).
lat. squama; ang. scale; niem. Schuppe

łuska

main::STDOUT
Liście mogą być przekształcone do formy niewielkiej błoniastej, mięsistej lub stwardniałej.

space

Łuski mogą spełniać funkcję osłony lub magazynu np. cebula jest zbudowana z łuskowato przekształconych liści.

space

ang. cladode (pl. cladodes)

gałęziak

main::STDOUT
Spłaszczony pęd przejmujący funkcję liścia, nieraz zupełnie go przypominający. Właściwe liście u takich roślin są zwykle silnie zredukowane do łusek lub cierni.
lat. phyllodium

liściak, fyllodium

liściak

main::STDOUT

fyllodium

Przekształcony ogonek liściowy tak, że spełnia funkcję liścia - spłaszczony, zielony, czasem zupełnie podobny do blaszki liściowej która niekiedy jest zupełnie zredukowana lub przekształcona np. w wąs czepny.