atlas-roslin.pl

kształt liścia

W opisach gatunków znajduje się wiele, nie zawsze oczywistych, określeń kształtu liścia i kształtu blaszki liściowej. Poniżej znajduje się ich precyzyjna definicja.

Liście umiarkowanie wydłużone

lancetowaty

lat. lanceolatum; ang. lanceolate; niem. lanzettlich (drugi rys.), eilanzettlich (pierwszy rys.); cz. kopinatý
kształt liścia
kształt liścia
lancetowaty wg Rothmallera najszerszy w połowie
Liść lancetowaty ma blaszką liściową:

space

2° najszerszą w dolnej połowie ± na 1/3 od nasady blaszki liściowej [71.1] (wg [40s23] jest to kształt jajowatolancetowaty a lancetowaty jest najszerszy w połowie)

space

odwrotnielancetowaty

lat. oblanceolatum; ang. oblanceolate; niem. verkehrteilanzettlich; cz. obkopinatý
kształt liścia
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
liście odwrotnielancetowate
Liść o blaszce liściowej która jest:

space

2° najszerszą w górnej połowie (± na 1/3 od końca blaszki liściowej)

space

językowaty

niem. zungerförmig; ros. языковидныи
Liść stosunkowo szeroki w stosunku do długości i na znacznym odcinku o równoległych do siebie brzegach, na szczycie zaokrąglony lub krótko zaostrzony.
Forma listków stosunkowo często spotykana u mszaków.

podługowaty

lat. oblongum; ang. broadly linear; niem. länglich; cz. podlouhlý; ros. продолговатыи
kształt liścia
Liść o blaszce liściowej wydłużonej ± 3 × dłuższej niż szerszej, w środkowej części jest najszerszy i stosunkowo równomiernie zwęża się ku podstawie i ku końcowi blaszki liściowej. [71.1s139]

space

jajowatolancetowaty

niem. eiförmig-lanzettlich
kształt liścia
kształt liścia
Blaszka liściowa 2.5 – 3 × dłuższa niż szersza, o kształcie pośrednim pomiędzy lancetowatym a jajowatym [40s23].

trójkątny, trójkątniejajowaty

lat. folium triangulatum; niem. dreieckig; cz. trojúhelnikovitý
kształt liścia
kształt liścia
trójkątniejajowaty
Salvia glutinosa (szałwia lepka)
Kształtem przypomina trójkąt (± równoboczny [71.1s142]; 1 – 3 × dłuższe niż szersze [40s24]).

space

klinowaty

lat. folium cuneatum; cz. klinovitý
kształt liścia
klinowata blaszka liściowa
kształt liścia
klinowata
nasada liścia
klinowata nasada blaszka
Liść pojedynczy o blaszce 2 – 4 × dłuższej niż szerszej, w górze najszerszej i ± tępo zakończonej oraz stopniowo zwężającej się ku podstawie.

łopatkowate

lat. folium spathulatum; ang. spatulate; niem. spatelförmig, spatelig; cz. kopisťovitý
kształt liścia
łopatkowaty
Liść pojedynczy o blaszce 2 – 4 × dłuższej niż szerszej, w górze najszerszej i z ± zaokrąglonym zakończeniem oraz stopniowo zwężającej się ku podstawie.

rombowaty

lat. folium rhombeum; niem. rhombisch, rautenförmig; cz. kosočtverečný
kształt liścia
Liść pojedynczy o blaszce w zarysie rombowatej najszerszej w połowie.

jajowatorombowaty

lat. folium trullatum; niem. deltoid; cz. kosnikovitý
odwrotnie jajowatorombowaty — niem. verkehrtdeltoid
kształt liścia
kształt liścia
odwrotnie jajowatorombowaty
Chenopodium album siewka (rozwój komosy białej)
Liść pojedynczy o blaszce w zarysie rombowatej najszerszej w 1/3 od klinowato zakończonej podstawy, blaszka zakończona tępo.

space

strzałkowaty

lat. folium sagittatum; cz. střelovitý
kształt liścia
nasada liścia
strzalkowata nasada blaszki
Liść pojedynczy o podstawie blaszki liściowej wyciągniętej w dwa ostro zakończone płaty, kąt pomiędzy nimi jest ostry.

oszczepowaty

lat. folium hastatum; cz. hrálovitý list
kształt liścia
nasada liścia
oszczepowata nasada blaszki
Liść pojedynczy z blaszką która ma podstawę wyciągniętą w dwie wydłużone, zaostrzone klapy rozstawione na boku lub wywinięte do góry; kąt pomiędzy klapami jest rozwarty.

sercowaty

lat. folium cordatum; cz. srdčitý
nasada liścia
sercowata nasada blaszki
Syringa vulgaris ‘Jules Simon’ (lilak pospolity ‘Jules Simon’)
kształt liścia
kształt liścia
Liść pojedynczy o blaszce z podstawą ostro sercowato wykrojoną i z wierzchołkiem zaostrzonym.

odwrotniesercowaty

lat. folium obcordatum; cz. obsrdčitý
nasada liścia
zwężająca się nasada blaszki
Oxalis acetosella
kształt liścia
odwrotniesercowaty
Liść pojedynczy o blaszce z sercowato wykrojonym końcem i z podstawą zwężającą się.

skrzypcowaty

ang. pandurate
Liść pojedynczy o blaszce przypominającej kształtem skrzypce tj. z łagodnym przewężeniem w okolicy lub poniżej środka.

Liście krępe

okrągły

lat. folium rotundum; niem. kreisrund; cz. okruhlý

okrągławy

niem. rundlisch
kształt liścia
okrągławy
kształt liścia
nasada liścia
zaokrąglona nasada blaszki

tarczowaty

lat. peltate; cz. štítovitý

nerkowaty

lat. folium reniforme; niem. nierenförmig; ang. nephroid; cz. ledvinitý
kształt liścia
Asarum europaeum (kopytnik pospolity)
Blaszka liściowa o kształcie nerki tj. szersza niż dłuższa, od zewnątrz zaokrąglona, od wewnętrznej strony z tępym wykrojeniem.

jajowaty

lat. folium ovatum; niem. eiförmig; cz. vejčitý
kształt liścia
jajowaty
kształt liścia
szerokojajowaty
kształt liścia
jajowatookrągławy
Liść jajowaty jest około dwa razy dłuższy niż szerszy, w zarysie jajowaty, najszersze w dole, w ± 1/3 długości.

space

odwrotniejajowaty

lat. folium obovatum; niem. verkehrteiförmig; cz. obvejčitý
kształt liścia
Jak jajowaty, z tym, że szerszy koniec w górze, tj. najszersze w górze, w ± 2/3 długości blaszki liściowej.

eliptyczny

lat. folium ellipticum; ang. eliptický; niem. elliptisch

podługowatoeliptyczny

szerokoeliptyczny

kształt liścia
nasada liścia
tępa nasada blaszki
Liść eliptyczny jest około dwa razy dłuższy niż szerszy, w zarysie eliptyczny, najszersze w środku długości, o wierzchołku i nasadzie tępej.

space

Liść szerokoeliptyczny to skrócony eliptyczny, w kierunku okrągłego.

Liście silnie wydłużone

równowąski, taśmowaty

lat. folium lineare; niem. linealisch, lineal; ang. linear; cz. čárkovitý
taśmowaty — lat. folium taeniiforme; niem. bandförmig; cz. páskovitý
kształt liścia
kształt liścia
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
Silnie wydłużony, wielokrotnie (ok. 10 ×) dłuższy niż szerszy, stosunkowo wąski i na większości biegu jednakowej szerokości tj. o równoległych brzegach. Liście większości wiechlinowatych (Poaceae) są równowąskie.

space

mieczowaty

lat. folium ensiforme; niem. schwertförmig; cz. mečovitý
kształt liścia
Narcissus pseudonarcissus
mieczowaty
Odmiana liścia równowąskiego ale stosunkowo szersza, o ± równoległych brzegach. Sztywne, grubsze, liście tego rodzaju ale z silnym nerwem środkowym i składające się wzdłuż linni środkowej określamy jako mieczowate np. w rodzaju kosaciec (Iris) i tatarak zwyczajny (Acorus calamus).

szpilkowaty, igiełkowaty

lat. folium acerosum; niem. nadelförmig; cz. jehlicovitý
kształt liścia
Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
Liść igiełkowaty (szpilkowaty) jest sztywny, wąski, mniej więcej jednakowej szerokości, na końcu zwykle ostro zakończony.

/Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 [3]/ podają terminy szpilkowaty i igiełkowaty nie definiując ich; terminu szpilki używają wobec liści drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae). /Rutkowski L., 1998 [15]/ używa w tym samym kontekście terminu igły. W praktyce rozróżnienia terminów szpilkowaty-igiełkowaty nie jest czynione i są to synonimy; podobnie jak zamiennie mówi się o drzewach szpilkowych i drzewach iglastych.

szydlasty

lat. folium subulatum; niem. pfriemlich; ang. subulate; cz. šidlovitý
kształt liścia
Liść szydlasty (szydłowaty) jest sztywny i bardzo wąski, zwężający się ku ostro, szpiczasto zakończonej górze — formy takiej jak szydło.

szczeciniasty, nitkowaty, włosowaty

szczeciniasty — lat. folium setiforme; niem. borstenförmig, borstlich; cz. štětinovitý
nitkowaty — lat. folium filiforme; niem. fadenförmig, fädlich; and. filiform; cz. niťovitý
włosowaty — niem. haarförmig
Festuca cinerea
liście szczeciniaste
Potamogeton filiformis
liście włosowate
kształt liścia
Liść szczeniasty jest równowąski, długi i cienki, grubości 0.8 – 1.5 mm, dość sztywny dzięki obustronnemu spłaszczeniu i rynnowatemu zagłębieniu np. u bliźniczki psiej trawki (Nardus stricta), kostrzewy popielatej (Festuca cinerea).

space

Liść włosowaty jest jeszcze cieńszy, grubości poniżej 0.5 mm, równowąski, długi i cienki, nie sztywny. Np. rdestnica nitkowata (Potamogeton filiformis).

sitowaty, rurkowaty

sitowaty — niem. binsenartig
rurkowaty, pusty, dęty — lat. folium fistulosum; niem. röhrig
Juncus conglomeratus
przekrój poprzeczny liścia sitowatego
kształt liścia
Liść sitowaty jest długi i wąski, na przekroju ± kolisty do półkolistego.

space

Liść rurkowaty, jest długi i wąski, na przekroju ± kolisty do półkolistego, pusty (dęty) w środku np. u cebuli (Allium cepa).

Silnie podzielona blaszka liściowa

lirowaty

lat. folium lyratum; niem. leierförmig; ang. lyrate; cz. lyrovitý
kształt liścia
kształt liścia
Liść prosty pierzastodzielny, pierzastosieczny, lub liść pierzastozłożony z końcową łatką lub listkiem niepodzielonym i znacznie większym od pozostałych listków lub łatek, które odstają ± prostopadle od osi liścia i zmniejszają się ku nasadzie liścia.

piłowaty

lat. folium runcinatum; niem. schrotsägeförmig; cz. kracovitý
kształt liścia
Liść pojedynczy, pierzastodzielny, z końcowym odcinkiem największym i kolejnymi odcinkami coraz mniejszymi, trójkątnymi, zaostrzonymi i zakrzywionymi tak, że są skierowane ostrzem ku podstawie blaszki liściowej („do dołu”). Tego rodzaju liście są częste np. u mniszek lekarski (coll.)D (Taraxacum officinale coll.).

space

Zakończenia blaszki liściowej

tępe zakończenia

ucięte

lat. folum truncatum; niem. gestuntz; cz. uťatú
zakończenie liścia
Zakończenie blaszki liściowej równo ucięte.

wycięte, wykrojone

lat. folium emarginatum; niem. ausgerandet; cz. vykrojený
zakończenie liścia
zakończenie liścia
Alnus glutinosa (olsza czarna)
Zakończenie tępe i pośrodku cofnięte - z wycięciem. Jeśli wycięcie jest stosunkowo niewielki i płytkie to można mówić o zakończeniu wykrojonym (tak u Mowszowicza).

zaokrąglony

lat. folium rotundatum; niem. abgerundet; cz. zaokruhlený
zakończenie liścia
Vaccinium vitis-idaea (borówka brusznica)
Zakończenie liścia bez wyrostków, równe, w obrysie koliste.

tępy

niem. stumpf

stępiony

zakończenie liścia
tępe
zakończenie liścia
stępione
Tępe zakończenie nie jest ostre i ma formę mniej lub bardziej ostro łukowatej. Jeśli zakończenie jest stosunkowo ostre ale bez ostrego końca można użyć określenia stępione (drugi rysunek).

nasadzone ostrze

lat. folium mucronatum; niem. mit augesetzter Spitze, bespitzt, kleinspitzig; cz. hrotitý
zakończenie liścia
Zakończenie blaszki liściowej tępe jedynie na samym końcu z mięsistym (nie tworzonym przez nerw główny) ostrym wyrostkiem.

tępe z kończykiem

niem. stachelspitzig
zakończenie liścia
Zakończenie blaszki liściowej tępe jedynie na samym końcu z bardzo krótkim ostrym wyrostkiem (kończykiem) który jest końcową, wychodzącą poza blaszkę liściową, częścią nerwu głównego.

space

kapturkowate

lat. folium cucullatum; niem. kapuzenförmig; cz. kápovitý
Gagea lutea (złoć żółta)
Brzegi blaszki nachylone ku sobie i zrośnięte przy końcu tworzące rodzaj kapturu.

ostre zakończenia

ostre

lat. folium acutum; niem. spitz; cz. špičatý
zakończenie liścia
zakończenie liścia
Fagus silvatica
Zakończenie równomiernie zwężające się w szpiczasty koniec, pod niezbyt ostrym kątem — krawędz blaszki w strefie zwężania jest prosta lub wypukła.

zaostrzone

lat. acuminatus; niem. zugespitzt; cz. zešpičatělý
zakończenie liścia
nagle zaostrzone
zakończenie liścia
stopniowo zaostrzone
zakończenie liścia
sztyletowate
zakończenie liścia
szczeciniasto zaostrzone
Zakończenie blaszki liściowej stopniowo zwężające się w dłuższy szpiczasty koniec o ostrym wewnętrznym kącie. Krawędź blaszki w strefie zwężania się jest wklęsła. W zależności od dynamiki zwężania się (a więc i krzywizny wklęśnięcia) mówimy o nagle zaostrzonym lub stopniowo zaostrzonym.

space

Szczecinasto zaostrzone jest długie i bardzo wąskie (jak gruby włos - szczecina).

rozne wyrostki

Carduus acanthoides
ciernie kończące poszczególne odcinki blaszki liściowej (niem. dornspitzig)
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
długie włosowate wyrostki na końcu liści (niem. haarspitzig)