atlas-roslin.pl

słownik słowacko-polski

A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
apikálny, vrcholový — wierzchołkowy (apikalny)
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
báza — nasada
báza klinovita — klinowata (nasada)
báza obličkovita — nerkowata (nasada)
báza oštepovita [nasada]oszczepowata
báza pretiahnuta — wyciągnięta (nasada)
báza srdcovita — sercowata (nasada)
báza šípovita — strzałkowata (nasada)
báza uškata — uszkowata (nasada)
báza vykrojena — zatokowata (nasada)
báza zúžena — zwężona (nasada)
bezbyľová, bezstonková rastlina — bezłodygowa (roślina)
bližší — bliższy
bradavička — brodawka
bradavičnatý — brodawkowaty
bylinný — zielny
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
čiarkovito podlhovastý — równowąskopodługowaty
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
divergencia — dywergencja
dolný — dolny
dolu — w dole
dolu — ku dołowi
doskovitý koreň — korzeń szkarpowy
drevnatý — drzewiasta
dvojradovo striedavé listy — naprzemianległe (ulistnienie)
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
elipsovitý — eliptyczny
emergencia — emergencja
esovito sprehýbaný — esowaty
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
genetická špirála — helisa genetyczna
geotropický — geotropowy
gynofor — gynofor
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
habitus krov — pokrój krzewu
holý — nagi
hore — w górze
hore — ku górze
horný — górny
hrana — kant
hranatý — kanciasty
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
chlp — włosek
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
internódium, stonkowý článok — międzywęźle
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
jednobunkowý chlp [włosek]jednokomórkowy
jednoduchý chlp [włosek]prosty
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
kmeň — pień
konáre, konár — gałęzie
konárik, konáriki — gałązka
koncový, vrcholový — wierzchołkowy (końcowy)
končistý [vrchol] — ostry
kopijovitý — lancetowaty
koreňová hlava — głowa korzeniowa
koruna stromu [drzewo]korona
kôstka — pestka
kôstkovica — pestkowiec
kutikula — kutykula
kvetná čiaška — receptakulum
kvetná stopka — szypułka kwiatu
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
lalok — klapa
lenticela, čočinka — przetchlinka
listy krížmo protistojé — nakrzyżległe (ulistnienie)
lôžko (kvetné) — dno kwiatowe
lôžko úboru — dno koszyczka
lúkovitý — łukowaty
lysý — łysy
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
medzi — między
metablastém — metablastem
mnohohranný — wielokanciasty
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
nad — nad
najvyšší — najwyższy
naspodku — na dole
nažka — niełupka
nesúmerna (báza) — niesymetryczna (nasada)
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
obal plodu — hypancjum
oblý — obły
obrátene — odwrotnie-
obrátene vajcovitý — odwrotniejajowaty
odenie [owłosienie]pokrycie
ohnutý, zakrivený — wygięty
oinovatený — oszroniony
okrúhlasta [báza] [nasada]zaokrąglona
okrúhlasto vajcovitý — okrągłojajowaty
okrúhlastý — okrągławy
okrúhlý — okrągły
ortostich — prostnica
ortotropický — ortotropowy
ostrohranný — ostrokanciasty
ovisnutý — zwisły
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
pabyľka — łodyżka
pabyľka a lístky [mech]pęd
papílka — papilla
papilózny — z papillami
papraslen — nibyokółek kwiatowy
pár prostistojných listov — para liści naprzeciwległych
piestik — słupek
plagiotropický — plagiotropowy
plodolist, karpel — owocolistek
plodstvo — owoc zbiorowy
plstnatý — kutnerowaty
plytko srdcovita (báza) — płytkosercowata (nasada)
podlhovastý — podługowaty
podzemok — kłącze
pokožka, epiderma — epiderma
praslen — okółek
praslenowé listy — okółkowe (ulistnienie)
previsnutý — zwieszony
priečne — poprzecznie-
priečne okrúhlastý — poprzecznieokrągławy
prízemna ružica — różyczka liściowa
prostredný — środkowy
protisotjné listy — naprzeciwległe (liście)
prtupý [vrchol] — stępiony
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
rovný — prosty
rozkonárenie — rozgałęzianie się
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
sprehýbaný — pogięty
srdcovitý (list) — sercowaty (liść)
stlačene — spłaszczono-
stonka — łodyga
stonková čiaška — kupula
stopka — szypułka
striedavé listy — skrętoległe (ulistnienie)
stvol — głąbik
súplodie — owocostan
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
šikma (báza) — skośna (nasada)
šikmý — ukośny
široko — szeroko-
široko elipsovitý — szerokoeliptyczny
široko vajcovitý — szerokojajowaty
štruktúrne konáre — gałęzie szkieletowe
štvorhranný — czterokanciasty
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
takmer holý — prawie nagi
torjradovo striedavé listy — skrętoległe trójrzędowe ulistnienie
trichóm — trichom
trojhranný — trójkanciasty
tuho vzpriamený, tuho priamy — prosto wzniesiony
tupa [báza] [nasada]tępa
tupo končistý [vrchol] — tępawy
tupo štvorhranný — tępoczterokanciasty
tupo trojhranný — tępotrójkanciasty
tupohranný — tępokanciasty
tupý [vrchol] [wierzchołek]tępy
tvar koruny — kształt korony
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
uhol divergencie — kąt dywergencji
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
úkrojek — odcinek [segment]
úsko — wąsko-
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
ušká, uško — uszka
uťatá [báza] [nasada]ucięta
uťatý [vrchol] [wierzchołek]ucięty
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
úzko elipsovitý — wąskoeliptyczny
úzko kopijovitý — wąskolancetowaty
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
uzol, nodus — węzeł
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
vajcovitý — jajowaty
vodorovný, horizontálny — poziomy
vrchol — wierzchołek
vrcholový meristém — wierzchołek wzrostu
výhonok — pęd
výkrojok — wcięcie [tępe]
vystúpavý — podnoszący się
vzdialenejší — dalszy
vzpriamený — wzniesiony
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
zárez — wcięcie [duże]
zdanlivo praslenové listy — nibyokółkowe (ulistnienie)
zdanlivý praslen — nibyokółek (liściowy)
zostúpavý — zstępujący
zub — ząb
zvislý, vertikálny — pionowy
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž
žilna — żyłka
žilnatina — użyłkowanie
A · B · Č · D · E · G · H · C · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · Š · T · U · Ú · U · Ú · U · V · Z · Ž