(zespół) Ass.Festuco pratensis-Plantaginetum Balcerk. et Pawlak 2000

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Festuco pratensis-Plantaginetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Festuco pratensis-Plantaginetum

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Festuco pratensis-Plantaginetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Polygonion avicularis (murawy dywanowe) — ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Plantaginetalia majoris (zbiorowiska muraw dywanowych)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea