(zespół) Ass.Juncetum tenuis (Diem., Siss. et Westh. 1940) Schwick. 1944 em. R.Tx. 1950

zespół situ chudego
Juncetum macri (Diem., Siss. et Westh. 1940) Schwick. 1944 em. R.Tx. 1950

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Juncetum tenuis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Juncetum tenuis

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Juncetum tenuis

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Juncetum tenuis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Polygonion avicularis (murawy dywanowe) — ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Plantaginetalia majoris (zbiorowiska muraw dywanowych)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea