(zespół) Ass.Rorippo-Agrostietum (Moor 1958) Oberd. et Th. Müller 1961

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Rorippo-Agrostietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Rorippo-Agrostietum — ChAss. ≡ ChAll. ≡ ChO.

Rorippa sylvestris (rzepicha leśna)[optimum]
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Rorippo-Agrostietum

Agrostis stolonifera (mietlica rozłogowa)[dominant]
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Rorippo-Agrostietum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Agropyro-Rumicion crispi (murawy zalewowe) — ChAll. ≡ ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae (niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych)

Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
Rumex crispus (szczaw kędzierzawy)
Rorippa austriaca (rzepicha austriacka)
Rorippa sylvestris (rzepicha leśna)
Althaea officinalis (prawoślaz lekarski)
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
Potentilla reptans (pięciornik rozłogowy)
Trifolium fragiferum s.l. (koniczyna rozdęta)
Mentha longifolia (mięta długolistna)
Mentha pulegium (mięta polej)
Inula britannica (oman łąkowy)
Pulicaria dysenterica (płesznik czerwonkowy)
Juncus compressus (sit ścieśniony)
Juncus inflexus (sit siny)
Blysmus compressus (ostrzew spłaszczony)
Carex cuprina (turzyca niby-lisia)
Carex hirta (turzyca owłosiona)
Elymus repens (perz właściwy)
Beckmannia eruciformis (beckmannia robaczkowata)
Alopecurus geniculatus (wyczyniec kolankowy)
Agrostis stolonifera (mietlica rozłogowa)
Festuca arundinacea (kostrzewa trzcinowata)
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea

Ranunculus acris (jaskier ostry)[ssp. acris]
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Vicia cracca (wyka ptasia)
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)[ssp. grandiflorus]
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Phleum pratense (tymotka łąkowa)[ssp. pratense]
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
Avenula pubescens (owsica omszona)
Holcus lanatus (kłosówka wełnista)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona (agg.))
Poa pratensis (wiechlina łąkowa (agg.))
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)