(zespół) Ass.Ranunculo-Alopecuretum geniculati R.Tx. 1937

Rumici-Alopecuretum R. Tx. 1950

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ranunculo-Alopecuretum geniculati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Ranunculo-Alopecuretum geniculati — ChAss. ≡ ChAll. ≡ ChO.

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Ranunculo-Alopecuretum geniculati

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Ranunculo-Alopecuretum geniculati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Agropyro-Rumicion crispi (murawy zalewowe) — ChAll. ≡ ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae (niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea