(zbiorowisko) Zb.Agrostis stolonifera-Potentilla anserina Oberd. 1979/1980 in Oberd. 1983

zbiorowisko mietlicy i pięciornika gęsiego
Agrostis stolonifera-Potentilla anserina

29.08.2007 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Agrostis stolonifera-Potentilla anserina

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające zbiorowiska (D Zb.) Zb.Agrostis stolonifera-Potentilla anserina

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Agrostis stolonifera-Potentilla anserina

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Agropyro-Rumicion crispi (murawy zalewowe) — ChAll. ≡ ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae (niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea