(zespół) Ass.Sphagnetum magellanici (Malc. 1929) Kästner et Flössner 1933

mszar kępowy torfowca magelańskiego
Sphagnetum medii Kästn. 1933
Sphagnetum magellanici

02.01.2003 copyright © by Piotr Sikorski

Sphagnetum magellanici

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sphagnetum magellanici

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sphagnetum magellanici — regionalnie ≡ ChO.

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sphagnetum magellanici

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Sphagnion magellanici (mszary) — regionalnie ≡ ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Sphagnetalia magellanici (zbiorowiska mchów tofowych z udziałem krzewinek i roślin trawiastych występujące w fazie kępkowej torfowisk wysokich)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Oxycocco-Sphagnetea (zbiorowiska krzewinkowo-torfowcowe torfowisk wysokich i mokrych wrzosowisk)