(rząd) O.Brometalia erecti Koch 1926

murawy ciepłolubne o oceaniczno-przyśródziemnomorskim typie zasięgu, w Polsce na kresach zasięgowych (w Sudetach) i silnie zubożałe

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Brometalia erecti

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Brometalia erecti

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Festuco-Brometea (murawy kserotermiczne)

w Polsce także przechodzące z ChO. O.Brometalia erecti  

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Brometalia erecti

  All.Bromion erecti