antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Robinia pseudoacacia L

robinia akacjowa grochodrzew akacjowy, robinia biała (potocznie: akacja (niepopr.))
Robinia pseudacacia orth. var.
Robinia pseudacacia
w czasie kwitnienia; 19.05.2002, Wrocław Wojszyce; copyright © by Marek Snowarski
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
pąki wierzchołkowy i boczny ukryte pod bliznami liściowymi
Robinia pseudacacia
ulistniający się młody pęd
Robinia pseudacacia
fragment strąka, szew brzuszny zgrubiały
Robinia pseudacacia
nasiona w strąku, sznureczki wyrastają z łożyska w szwie brzusznym
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
ciernie na silnym krótkopędzie
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
przetchlinki na długopędzie
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
pąk boczny ukryty pod blizną liściową
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
dojrzewające strąki
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
wierzchołek pędu z młodymi liśćmi
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
kora młodego drzewa
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
kora starszego drzewa

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Drzewo sadzone i bardzo często dziczejące; potocznie zwane akacją.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: XVIIIw. i 1806r. (introdukcja); 1835r., 1868r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 16pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 2330 — wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (szczotlicha siwa (Corynephorus canescens), mietlica (Agrostis))
· 3220 — pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
· 4030 — suche wrzosowiska (All.Calluno-Genistion, All.Pohlio-Callunion, All.Calluno-Arctostaphylion)
· 6120 (szczególnie) — ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (All.Koelerion glaucae)
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków
· 8220 — ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z O.Androsacetalia vandellii
· 9160 — grąd subatlantycki (Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli)
· 9170 — grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli)
· 9190 (szczególnie) — kwaśne dąbrowy (All.Quercion robori-petraeae)
· 91I0 — ciepłolubne dąbrowy (O.Quercetalia pubescenti-petraeae)

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy, siedliska antropogenicznie zaburzone, obszary chronione.
- powód uprawy: Drzewo powszechnie uprawiane z uwagi na niskie wymagania, w tym wodne, wytrzymałość na zanieczyszczenia powietrza i gleby, łatwe rozmnażanie; stosowane przy rekultywacji. Stosowane jako drzewo w zieleni z uwagi na ciekawy pokrój, ozdobne kwiaty i liście. Daje drewno wysokiej jakości, jest nektarodajne. Dawniej było uprawiane w lasach.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od dawna, na licznych stanowiskach, w tym w lasach, na terenie całej Polski.
- zalecenia: Zaniechanie lub ograniczenie uprawy w lasach.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: drzewa liściaste · krzewy liściaste · na żywopłot

Wymagania: światło · umiarkowane słońce lub pełne słońce · woda · gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe lub miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany · ‘Umbraculifera’

znalezisko 20040205.2.bl - Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
18f · 20040205.2.bl
leg. Barbara Łotocka
znalezisko 20050313.10.js - Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa); Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia
7f · 20050313.10.js
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia/
znalezisko 20100318.3.sm - Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa); Rzepinek
5f · 20100318.3.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Rzepinek/
znalezisko 20100511.49.js - Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
2f · 20100511.49.js
leg. Jacek Soboń
/cv. Frisia/
literatura · references
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.262+258k [15]
· Sokolov S.Ja., 1958 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.4 p.147 [119.4]
· Slavík, B., 1995 — Květena České Republiky 4 p.361 [71.4]
· Futák, J., Bertová, L. (eds.), 1988 — Flóra Slovenska. IV/4. p.88 [84.4.4]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.92 [16.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.449 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.311 [9]
· Fedorov A., 1987 — Flora Partis Europaeae URSS. T.6 p.28 [86.6]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.308 [11]
· Komarov V.L., Schischkin B.K., 1945 — Flora URSS. T.11 Leguminosae p.306 [85.11]
· Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.466 [38]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.363 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 13.01.2015 · powstała/was created 21.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Robinia_pseudoacacia.htm"> Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>