(zbiorowisko) Zb.Scleranthus annuus

zbiorowisko czerwca rocznego
Scleranthetum annui baltorossicum Prsg 1950 · zb. z Veronica dillenii Wójcik 1976

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Scleranthus annuus

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające zbiorowiska (D Zb.) Zb.Scleranthus annuus

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Scleranthus annuus

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Arnoseridenion minimae

 

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Aperion spicae-venti (zbiorowiska chwastów upraw zbożowych na glebach niewapiennych)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Centauretalia cyanii (zbiorowiska chwastów upraw roślin zbożowych i lnu)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Stellarietea mediae (zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych)