(zespół) Ass.Sparganio-Glycerietum fluitantis Br.-Bl. 1925 n.n.

szuwar rogożowy
Glycerietum fluitantis Wilzek 1935

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sparganio-Glycerietum fluitantis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sparganio-Glycerietum fluitantis

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sparganio-Glycerietum fluitantis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Sparganio-Glycerion fluitantis (zbiorowiska średnio wysokich bylin zarastających płytkie wody płynące)

liczne ChAss.  

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)

i zwykle także gatunki charakterysytczne niższych jednostek