(zespół) Ass.Valeriano-Caricetum flavae Pawł. (1949 n.n.) 1960

żyzna młaka górska
Valeriano-Caricetum flavae

01.01.2003 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Valeriano-Caricetum flavae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Valeriano-Caricetum flavae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Valeriano-Caricetum flavae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Caricion davallianae (eutroficzne młaki niskoturzycowe) — ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Caricetalia davallianae (żyzne niskoturzycowe torfowiska niskie)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea nigrae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Juncus alpinus (sit alpejski)[var. mucroniflorus]