(zbiorowisko) Zb.Carex glauca-Tetragonolobus maritimus ssp. siliguosus Medw.-Kornaś 1959

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Carex glauca-Tetragonolobus maritimus ssp. siliguosus

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające zbiorowiska (D Zb.) Zb.Carex glauca-Tetragonolobus maritimus ssp. siliguosus — lokalnie

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Carex glauca-Tetragonolobus maritimus ssp. siliguosus

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cirsio-Brachypodion pinnati (zwarte stepy łąkowe)

Stipa joannis (ostnica Jana)[var. penicillifera]

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Festucetalia valesiacae (murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Festuco-Brometea (murawy kserotermiczne)

w Polsce także przechodzące z ChO. O.Brometalia erecti