(zespół) Ass.Thalictro-Salvietum pratensis Medw.-Kornaś 1959

zespół rutewki i szałwi łąkowej
Thalictro-Salvietum pratensis

02.06.2005 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Thalictro-Salvietum pratensis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Thalictro-Salvietum pratensis

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Thalictro-Salvietum pratensis

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Thalictro-Salvietum pratensis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cirsio-Brachypodion pinnati (zwarte stepy łąkowe)

Stipa joannis (ostnica Jana)[var. penicillifera]

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Festucetalia valesiacae (murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Festuco-Brometea (murawy kserotermiczne)

w Polsce także przechodzące z ChO. O.Brometalia erecti