Skorowidz polskich nazw zbiorowisk roślinnych

» skorowidz gatunków charakterystycznych i wyróżniających
» skorowidz naukowych (łacińskich) nazw zbiorowisk (!nie wszystkie syntaksony mają polskie nazwy)
» lista siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Czcionką pogrubioną podano nazwy główne; zwykłą — synonimy.

Zasadniczo nie tworzy się polskich nazw dla zbiorowisk roślinnych. Jednak w odniesieniu do części zbiorowiska takie nazwy, mniej lub bardziej potoczne, funkcjonują i zostały zestawione w tym skorowidzu.

A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
acidofilna buczyna górska Ass.
acidofilna buczyna niżowa Ass.
acidofilna zachodniokarpacka świerczyna górnoreglowa Ass.
acidofilne lasy bukowe SubAll.
acidofilne, niskie murawy bliźniczkowe O.
antropogenicze lub częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe wzdłuż cieków wodnych All.
antropogeniczne nawożone, wielokośne, wilgotne i mokre łąki All.
atlantyckie lasy acydofilne Cl.
A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
bagienna olszyna górska Ass.
bagienne lasy olszowe GrAss.
bagienny bór trzcinnikowy Ass.
borealna świerczyna (na torfie) Ass.
bory sosnowe All.
bory szpilkowe Cl.
bory świerkowe i jodłowe All.
bór chrobotkowy Ass.
bór sosnowy bagienny Ass.
bór sosnowy suchy Ass.
bór sosnowy wilgotny Ass.
bór wilgotny trzcinnikowy Ass.
brzezina bagienna Ass.
buczyny All.
A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
cienoznośne zbiorowiska o charakterze okrajkowym siedlisk żyznych i wilgotnych All.
ciepłolubna buczyna małopolska Zb.
ciepłolubna buczyna nawapienna pienińska Ass.
ciepłolubne buczyny storczykowe SubAll.
ciepłolubne zarośla All.
ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe Cl.
ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe Cl.
ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe siedlisk lasów liściastych i mieszanych All.
czyżnie Ass.
A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
dąbrowa z dębem omszonym Ass.
dąbrowy acydofilne All.
dębina trzcinnikowa Ass.
dębniak turzycowy Zb.
dolnoreglowa świerczyna na torfie Ass.
dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy Ass.
dystroficzne zbiorowiska mokrych siedlisk w kompleksie torfowisk wysokich All.
A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste Cl.
eutroficzne lasy jodłowe Zb.
eutroficzne młaki niskoturzycowe All.
A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
górnoreglowa świerczyna karpacka Ass.
górnoreglowa świerczyna sudecka Ass.
górnoreglowy bór karpacki Ass.
górnoreglowy bór sudecki Ass.
górski bór limbowo-świerkowy Ass.
górskie murawy bliźniczkowe All.
górsko-podgórskie zboczowe lasy wilgotne (lipowo-jaworowe) All.
grąd subatlantycki Ass.
grąd subatlantycki niski SubAss.
grąd subatlantycki typowy SubAss.
grąd subatlantycki wysoki SubAss.
grąd subkontynentalny Ass.
grąd subkontynentalny typowy SubAss.
grąd środkowoeuropejski Ass.
grąd środkowoeuropejski typowy SubAss.
grądy All.
grupa borów jodłowych i świerkowo-jodłowych SubAll.
grupa borów świerkowych GrAss.
grupa zarośli sosny kosówki SubAll.
A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe Cl.
halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe O.
A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
jaworzyna karpacka Ass.
jaworzyna z języcznikiem Ass.
jaworzyna z miesiącznicą Ass.
jegiel Ass.
A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
karpacki bór mieszany świerkowo-jodłowy Ass.
karpackie zarośla kosówki Ass.
kaszubska wilgotna buczyna nawapienna Zb.
kontynentalne tofowiska wysokie Ass.
kontynentalny bór bagienny Ass.
kontynentalny bór mieszany Ass.
kontynentalny bór sosnowy świeży Ass.
kontynentalny bór sosnowy świeży sasankowy SubAss.
kontynentalny bór sosnowy świeży typowy SubAss.
kserotermiczne wapniolubne murawy naskalne All.
kserotermiczne zbiorowiska okrajkowe na siedliskach ciepłolubnych dąbrów All.
kwaśna buczyna górska Ass.
kwaśna buczyna niżowa Ass.
kwaśne buczyny SubAll.
kwaśne dąbrowy All.
kwaśne młaki niskoturzycowe All.
kwaśne mszysto-turzycowe tofowiska niskie i rzadziej przejściowe O.
kwaśne niskoturzycowe torfowiska przejściowe dolinek lub fazy „dolinkowej” w kompleksie torfowisk wysokich O.
kwaśne niskoturzycowe zbiorowisko z mietlicą psią Ass.
A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
las jodłowy SubAll.
lasy bukowe All.
lasy grądowe All.
lasy iglaste na siedliskach ubogich i kwaśnych Cl.
lasy jaworowe SubAll.
lasy łęgowe All.
luźne murawy o charakterze stepowym z przewagą traw All.
A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
łąka rajgrasowa Ass.
łąka rdestowo-ostrożeniowa Ass.
łąka trzęślicowa Ass.
łąki grądowe dwu i wielokośne All.
łąki mietlicowe Ass.
łąki świeże All.
łęg jesionowo-olszowy Ass.
łęg jesionowy z jerzmianką Ass.
łęg olszowy gwiazdnicowy Ass.
łęg wiązowo-jesionowy Ass.
łęg wiązowy z fiołkiem wonnym Ass.
łęg wiązowy z fiołkiem wonnym Ass.
łęg wierzbowo-topolowy Ass.
łęgi olszowe SubAll.
łęgi wierzbowo-topolowe Cl.
łopuszyny z lepiężnikiem białym Ass.
łopuszyny z lepiężnikiem wyłysiałym Ass.
łozowiska GrAss.
łozowisko subborealne Ass.
łozowisko z wierzbą szarą Ass.
łozowisko z woskownicą i wierzbą uszatą Ass.
A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
mezo- i eutroficzne lasy liściaste O.
mszar dolinkowy z przygiełką białą Ass.
mszar dolinkowy z turzycą bagienną Ass.
mszar kępowy torfowca magelańskiego Ass.
mszar kępowy z wrzośćcem bagiennym Ass.
mszary All.
murawy bliźniczkowe i wrzosowiska Cl.
murawy dywanowe All.
murawy galmanowe Cl.
murawy kserotermiczne Cl.
murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym O.
murawy piaskowe Cl.
murawy piaskowe na nadmorskich wydmach szarych All.
murawy szczotlichowe Ass.
murawy zalewowe All.
A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
nadmorska ciepłolubna buczyna storczykowa Ass.
nadmorski bór bażynowy Ass.
nadmorski bór sosnowy Ass.
nadmorskie wrzosowiska bażynowe All.
nadrzeczna olszyna górska Ass.
nadrzeczny łęg topolowy Ass.
nadrzeczny łęg wierzbowy Ass.
napiaskowe murawy silniej zwarte i bogatsze florystystycznie All.
naskalne murawy kostrzewy owczej i płonnika Ass.
naturalne murawy wysokogórskie na podłożu wapiennym All.
naturalne nawapienne murawy wysokogórskie w piętrze halnym O.
naturalne traworośla wysokogórskie All.
nawapienna świerczyna górnoreglowa Ass.
nirofilne zbiorowiska porębowe Cl.
niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych O.
niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe Cl.
nitrofilne zbiorowiska bylin okrajków i prześwitów w lasach świeżych lub wilgotnych O.
nitrofilne zbiorowiska krzewiasto-zaroślowe będące dalszym stadium sukcesji w procesie regeneracji lasu All.
nitrofilne zbiorowiska okrajków nad brzegami wielkich rzek i na terenach zalewowych All.
niżowe i podgórskie zbiorowiska muraw bliźniczkowych All.
niżowe lasy zboczowe klonowo-lipowe Zb.
A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
ols porzeczkowy Ass.
ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy SubAss.
ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. subkontynentalna odm.
ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. środkowoeuropejska odm.
ols porzeczkowy śledziennicowy SubAss.
ols porzeczkowy śledziennicowy odm. subkontynentalna odm.
ols porzeczkowy śledziennicowy odm. środkowoeuropejska odm.
ols porzeczkowy typowy SubAss.
ols porzeczkowy typowy odm. subkontynentalna odm.
ols porzeczkowy typowy odm. środkowoeuropejska odm.
ols porzeczkowy żywokostowy SubAss.
ols porzeczkowy żywokostowy odm. subkontynentalna odm.
ols porzeczkowy żywokostowy odm. środkowoeuropejska odm.
ols torfowcowy Ass.
ols torfowcowy odm. subborealna odm.
ols torfowcowy odm. subkontynentalna odm.
ols torfowcowy odm. suboceaniczna odm.
ols torfowcowy odm. środkowoeuropejska odm.
ols typowy Ass.
olsy GrAss.
olsy i zarośla łozowe Cl.
A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
pionierskie zbiorowiska sukulentów obszarów górskich O.
pionierskie zbiorowiska wydm nadmorskich Cl.
podgórska dąbrowa acidofilna Ass.
podgórska wilgotna dąbrowa acydofilna Ass.
podgórski acidofilny las wilgotny Ass.
podgórski łęg jesionowy Ass.
południowo-środkowoeuropejskie, ciepłolubne zbiorowiska tzw. półek skalnych w górach All.
pomorski (acidofilny) las brzozowo-dębowy Ass.
pomorski (acidofilny) las bukowo-dębowy Ass.
pomorski step ostnicowy Ass.
półruderalne kserotermiczne zbiorowiska pionierskie głównie z udziałem roślin kłączowych i rozłogowych, zdominowane przez perz Cl.
psammofilne murawy suchych i ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych O.
psiary O.
A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
rojsty O.
rojsty z bagnem zwyczajnym Ass.
A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
silnie halofilne zbiorowiska solirodu Cl.
słonawy All.
słone łąki nadmorskie All.
sosnowo-brzozowy las bagienny Zb.
sosnowy bór bagienny Ass.
spodzichy Ass.
spodziochy All.
stepy ostnicowe All.
storczykowa buczyna jurajska Zb.
storczykowa buczyna karpacka Ass.
storczykowa buczyna sudecka Zb.
storczykowa buczyna wolińska Ass.
subatlantycka mezotroficzna kwaśna dąbrowa typu pomorskiego Ass.
subatlantycki bór sosnowy świeży Ass.
subatlantycki nizinny las dębowo-grabowy Ass.
subatlantyckie, śródlądowe wrzosowiska suche All.
subborealna brzezina bagienna Zb.
subborealny bór mieszany Ass.
subborealny wilgotny bór mieszany Ass.
subkontynentalne wrzosowiska mącznicowe All.
subkontynentalny bór świeży Ass.
suboceaniczny bór świeży Ass.
sucha łąka pienińska Ass.
sudeckie zarośla kosówki Ass.
szuwar jeżogłówkowy Ass.
szuwar kłociowy Ass.
szuwar kosaćcowy Ass.
szuwar mannowy Ass.
szuwar manny fałdowanej Ass.
szuwar mozgowy Ass.
szuwar oczeretowy Ass.
szuwar rogożowy Ass.
szuwar skrzypowy Ass.
szuwar szerokopałkowy Ass.
szuwar tatarakowy Ass.
szuwar trzcinowy Ass.
szuwar turzycy Buxbauma Ass.
szuwar wąskopałkowy Ass.
szuwary Cl.
szuwary bagienne All.
szuwary wielkoturzycowe All.
szuwary właściwe All.
szuwary wodne All.
A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
środkowoeuropejska mokra dąbrowa trzęślicowa Ass.
środkowoeuropejski acidofilny las dębowy Ass.
środkowoeuropejski acidofilny las wilgotny Ass.
śródlądowe murawy piaskowe o charakterze kontynentalnym All.
śródlądowe, subatlantyckie murawy szczotlichowe All.
śródlądowy bór suchy Ass.
śródlądowy bór wilgotny Ass.
światłolubne i ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe O.
świerczyny właściwe SubAll.
świetlista dąbrowa subkontynentalna Ass.
świetliste dąbrowy O.
A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
traworośla połonin wschodniokarpackich Ass.
traworośla trzcinnika owłosionego Ass.
trzcinowiska All.
turzycowiska bagienne All.
A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
wikliny nadrzeczne Ass.
wrzosowiska O.
wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę O.
wysokogórskie borówczyska bażynowe Ass.
wysokogórskie jaworzyny ziołoroślowe GrAss.
wysokogórskie murawy acidofilne Cl.
wysokogórskie murawy nawapiene Cl.
wysokogórskie naturalne murawy acidofilne All.
wysokogórskie ziołorośla i traworośla Cl.
wyżynny jodłowy bór mieszany Ass.
A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
zarośla derenia świdwy Ass.
zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu All.
zarośla kolcowoju szkarłatnego Zb.
zarośla ligustru i tarniny Ass.
zarośla lilaka pospolitego Zb.
zarośla rdestu ostrokończystego Zb.
zarośla tarninowe Ass.
zarośla wierzbowe z wrześnią Ass.
zarośla żarnowca miotlastego Ass.
zbiorowiska borów typowych SubAll.
zbiorowiska chwastów upraw na siedliskach żyznych All.
zbiorowiska chwastów upraw na średnio żyznych siedliskach All.
zbiorowiska chwastów upraw okopowych i ogrodowych O.
zbiorowiska chwastów upraw roślin zbożowych i lnu O.
zbiorowiska chwastów upraw zbożowych na glebach niewapiennych All.
zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych All.
zbiorowiska krzewiaste okrajków leśnych O.
zbiorowiska krzewinkowo-torfowcowe torfowisk wysokich i mokrych wrzosowisk Cl.
zbiorowiska mchów tofowych z udziałem krzewinek i roślin trawiastych występujące w fazie kępkowej torfowisk wysokich O.
zbiorowiska muraw dywanowych O.
zbiorowiska okrajkowe miejsc prześwietlonych lub półcienistych All.
zbiorowiska pierwszego etapu zasiedlania terenów ruderalnych All.
zbiorowiska porębowe O.
zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych Cl.
zbiorowiska roślin jednorocznych i dwuletnich terenów ruderalnych O.
zbiorowiska roślin przeważnie zakorzenionych na dnie i o liściach zwykle pływających po powierzchni All.
zbiorowiska roślin przeważnie zanurzonych i zakorzenionych na dnie All.
zbiorowiska roślin ruderalnych na świeżych stanowiskach All.
zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych Cl.
zbiorowiska ruderalne stanowisk ciepłych O.
zbiorowiska ruderalne stanowisk roślin ciepłolubnych All.
zbiorowiska rzęs w postaci skupienia na powierzchni wód stojących lub bardzo wolno płynących Cl.
zbiorowiska solniskowe na siedliskach wilgotnych i słonych All.
zbiorowiska średnio wysokich bylin zarastających płytkie wody płynące All.
zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych O.
zbiorowiska turzyc tworzące kwaśne torfowiska przejściowe All.
zbiorowiska upraw zbożowych na glebach wapiennych All.
zbiorowiska zaroślowe na wydmach i zboczach nadmorskich All.
zbiorowiska ziołorośli i traworośli porębowych na glebach ubogich All.
zbiorowiska ziołorośli porębowych na glebach żyznych All.
zbiorowiska ziołorośli wysokogórskich All.
zbiorowiska źródlisk i wyleżysk Cl.
zbiorowiska żyznych łąk na świeżych glebach mineralnych O.
zbiorowisko „lilii wodnych” Ass.
zbiorowisko czerwca rocznego Zb.
zbiorowisko mietlicy i pięciornika gęsiego Zb.
zbiorowisko powoju i perzu właściwego Ass.
zbiorowisko pszeńca i jastrzębców Zb.
zbiorowisko wiechliny i rumianu żółtego Ass.
zbiorowisko ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych O.
zboczowe lasy lipowo-klonowe SubAll.
zboczowy podgórski las lipowo-klonowy Ass.
zespoły górskie Cardamino-Montion GrAss.
zespoły niżowe Cardamino-Montion GrAss.
zespól starca Fuchsa Ass.
zespół bodziszka i gorysza sinego Ass.
zespół bodziszka i koniczyny alpejskiej Ass.
zespół boimki i situ skuciny Ass.
zespół bylicy i wrotycza pospolitego Ass.
zespół bzu czarnego Ass.
zespół bzu koralowego Ass.
zespół chłodka i czerwca rocznego Ass.
zespół czosnaczka i świerząbka gajowego Ass.
zespół czosnku skalnego i rozchodnika białego Ass.
zespół dzięgiela i ostrożenia warzywnego Ass.
zespół głowienki i babki pospolitej Ass.
zespół goździka i zawciągu pospolitego Ass.
zespół grążela i grzybieni białych Ass.
zespół grzybieni północnych Ass.
zespół iwy rzepieniolistnej Ass.
zespół jasnoty i przetacznika lśniącego Ass.
zespół jastrzębca i bliźniczki psiej trawki Ass.
zespół jastrzębca i situ sztywnego Ass.
zespół jęczmienia i stokłosy płonnej Ass.
zespół kanianki i kielisznika zaroślowego Ass.
zespół kocanki i jasieńca piaskowego Ass.
zespół koniczyny i rzepiku pospolitego Ass.
zespół kostrzewy bladej Ass.
zespół kostrzewy i mietlicy alpejskiej Ass.
zespół kostrzewy i seslerii tatrzańskiej Ass.
zespół kostrzewy i strzęplicy sinej Ass.
zespół krzyżownicy i bliźniczki psiej trawki Ass.
zespół lebiodki i kłosownicy pierzastej Ass.
zespół lepnicy i kostrzewy owczej Ass.
zespół lobelii jeziornej Ass.
zespół łobody błyszczącej Ass.
zespół łobody szarej Ass.
zespół łopianu gajowego Ass.
zespół maku piaskowego Ass.
zespół maliny właściwej Ass.
zespół mannicy i muchotrzewu solniskowego Ass.
zespół mannicy nadmorskiej Ass.
zespół marzycy czarniawej Ass.
zespół mącznicy i wrzosu pospolitego Ass.
zespół mieczyka i mietlicy pospolitej Ass.
zespół miłka i kłosownicy pierzastej Ass.
zespół miłosny górskiej Ass.
zespół moczarki kanadyjskiej Ass.
zespół mozgi trzcinowatej Ass.
zespół okrężnicy bagiennej Ass.
zespół omanu wąskolistnego Ass.
zespół ostrożenia łąkowego Ass.
zespół ostróżeczki i stokłosy żytniej Ass.
zespół palusznika nitkowatego Ass.
zespół parzydła i omiega górskiego Ass.
zespół pięciornika i bylicy piołun Ass.
zespół pięciornika i ostnicy włosowatej Ass.
zespół podagrycznika i lepiężnika różowego Ass.
zespół pokrzywy i kielisznika zaroślowego Ass.
zespół pokrzywy i podagrycznika pospolitego Ass.
zespół pokrzywy i ślazu zaniedbanego Ass.
zespół popłochu pospolitego Ass.
zespół poryblinu jeziornego Ass.
zespół prątnika i karmnika rozesłanego Ass.
zespół przetacznika i dymnicy pospolitej Ass.
zespół pyleńca pospolitego Ass.
zespół rajgrasu wyniosłego Ass.
zespół rdestnicy połyskującej Ass.
zespół rogatka sztywnego Ass.
zespół rogownicy drobnej Ass.
zespół rojownika pospolitego Ass.
zespół rudbekii i nawłoci późnej Ass.
zespół rutewki i szałwi łąkowej Ass.
zespół rzęsy trójrowkowej Ass.
zespół sadźca konopiastego Ass.
zespół serdecznika i mierznicy czarnej Ass.
zespół sitowca nadmorskiego Ass.
zespół sitowia leśnego Ass.
zespół situ chudego Ass.
zespół situ Gerarda Ass.
zespół situ i grzebienicy pospolitej Ass.
zespół situ i trzęślicy modrej Ass.
zespół skalnicy trójpalczastej i wiechliny spłaszczonej Ass.
zespół skrytka i maruny nadmorskiej Ass.
zespół sporka i chwastnicy jednostronnej Ass.
zespół starca i podbiału pospolitego Ass.
zespół starca i wierzbówki kiprzycy Ass.
zespół strzęplicy i kostrzewy bruzdkowanej Ass.
zespół stulisza i ostnicy włosowatej Ass.
zespół stulisza Loesela Ass.
zespół śmiałki wczesnej Ass.
zespół świbki i miecznika nadmorskiego Ass.
zespół tojadu mocnego Ass.
zespół trybuli leśnej Ass.
zespół trzcinnika piaskowego Ass.
zespół turzycy Davalla Ass.
zespół turzycy i bażyny czarnej Ass.
zespół turzycy i bliźniczki psiej trawki Ass.
zespół turzycy i kostrzewy tatrzańskiej Ass.
zespół turzycy nitkowatej Ass.
zespół turzycy sztywnej Ass.
zespół turzycy zaostrzonej Ass.
zespół wiązówki i bodziszka błotnego Ass.
zespół wiechliny i ciemiężycy zielonej Ass.
zespół wierzbówki i wierzby iwy Ass.
zespół wierzby śląskiej Ass.
zespół włoczydła i czechrzycy grzebieniowej Ass.
zespół wrzosu i bliźniczki psiej trawki Ass.
zespół wrzosu i janowca ciernistego Ass.
zespół wydmuchrzycy i piaskownicy zwyczajnej Ass.
zespół wyki czteronasiennej Ass.
zespół wyki leśnej i zaroślowej Ass.
zespół złocienia polnego Ass.
zespół żabiścieku i osoki aleosowatej Ass.
zespół żmijowca i nostrzyków Ass.
zespół żółtlicy i włośnicy sinej Ass.
zespół życicy i grzebienicy pospolitej Ass.
zespół życicy i rdestu ptasiego Ass.
ziołorośle paprociowe Ass.
zwarte stepy łąkowe All.
związek centralny zbiorowisk ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych All.
A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · W · Z · Ż
żarnowczyska Ass.
żyzna buczyna karpacka Ass.
żyzna buczyna niżowa Ass.
żyzna buczyna niżowa typu pomorskiego Ass.
żyzna buczyna sudecka Ass.
żyzna młaka górska Ass.
żyzne buczyny górskie SubAll.
żyzne buczyny niżowe SubAll.
żyzne buczyny zachodniokarpackie Zb.
żyzne niskoturzycowe torfowiska niskie O.
żyzne pastawiska na niżu i w górach All.